Open menu+

Privacy Verklaring

Privacy Statement (Verklaring) binnen de AVG

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Blaaskapel ‘De Bevelander Muzikanten’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij ons houden aan de volgende richtlijnen:

 

Ÿ U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt evt. bezwaren maken tegen bepaalde

verwerkingen of bewerkingen van uw gegevens;

Ÿ Verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn

voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Ÿ Wij dragen zorg voor het treffen van technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens

te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of gebruik;

Ÿ Uw persoonsgegevens zullen nooit met anderen gedeeld worden of aan derden verkocht, zonder uw

toestemming;

Ÿ U hebt te allen tijde het recht om de bij ons bekende persoonsgegevens van uzelf op te vragen, te

laten corrigeren of te laten verwijderen.

Ÿ Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

persoonsgegevens;
Ÿ Wij leggen vast in een protocol waar deze gegevens opgeslagen worden, hoelang bewaard en hoe de

back-up ervan geregeld is.

 

Als vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

‘De Bevelander Muzikanten’ te Huissen

T:          026-3250361

E:          p.j.schrijver@ziggo.nl

W:        www.debevelanders.nl

K.v.K.:  40123408